نویسنده = �������������� ��������
تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 37-25

10.22092/jsb.2006.1663

مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی


بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

دوره 17، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 99-109

محمدرضا جهاداکبر؛ مینا عقدایی؛ حمیدرضا ابراهیمیان