نویسنده = ������������ ��������
استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 176-167

10.22092/jsb.2016.105780

فرحناز حمدی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ حمید نوشاد


اثر کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، بر کارایی نیتروژن مصرفی و خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 181-167

10.22092/jsb.2015.11551

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم؛ فرحناز حمدی