نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 65-74

10.22092/jsb.2017.115911.1166

راضیه قائمی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی؛ سید باقر محمودی؛ رحیم مهرابی


سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 166-155

10.22092/jsb.2015.11535

منصوره باکویی؛ سید باقر محمودی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی