نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی عوامل محدودکننده عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA

دوره 38، شماره 2، مهر 1401

10.22092/jsb.2023.358417.1303

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ پیمان حصادی؛ حمید مظفری؛ پیام معاونی؛ بهزاد ثانی


ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 193-202

10.22092/jsb.2019.105229.1115

پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی