نویسنده = ������������������ ��������������
تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

دوره 30، شماره 2، آذر 1393، صفحه 139-127

10.22092/jsb.2015.11534

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ فرحناز حمدی


بررسی دوره بحرانی کنترل علفﻫای هرز چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 92-73

10.22092/jsb.2004.6827

محمدرضا جهاد اکبر؛ رضا طباطبایی نیم آورد؛ حمیدرضا ابراهیمیان