نویسنده = محمد عبداللهیان نوقابی
بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر، جمعیت علف هرز و الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندر قند

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 187-171

10.22092/jsb.2013.996

راحله رهام؛ ناصر اکبری؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمیدرضا عیسوند؛ محمد یعقوبی


دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 58-74

10.22092/jsb.2000.109921

حسنعلی شهبازی؛ محمد عبداللهیان نوقابی