نویسنده = �������������� ����������
تأیید نشانگرهای مولکولی ناجفت پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا (Rz1) و بررسی اثر دز ژن در ژنوتیپ‎های چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 133-145

10.22092/jsb.2014.5048

پیمان نوروزی؛ دنا رحمانی؛ سمانه اروجعلیان؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقائی‎زاده؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ سعید واحدی؛ محمدرضا فتحی


بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 37-50

10.22092/jsb.2003.7151

پیمان نوروزی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ تهمینه لهراسبی