نویسنده = �������� �������������� ��������
تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 167-153

10.22092/jsb.2012.705

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی