نویسنده = نسیم رحمانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن(های) مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 158-149

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی


2. ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 22-13

نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی