نویسنده = سمیه مشاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام