نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی عوامل محدودکننده عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA

دوره 38، شماره 2، مهر 1401

10.22092/jsb.2023.358417.1303

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ پیمان حصادی؛ حمید مظفری؛ پیام معاونی؛ بهزاد ثانی


تأثیر پرتوتابی گاما روی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22092/jsb.2023.357667.1297

رحیم محمودی؛ بهزاد ثانی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فائزه رجب زاده؛ حمید مظفری