نویسنده = حمید مظفری
ارزیابی عوامل محدودکننده‌ی عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA

دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 145-168

10.22092/jsb.2023.358417.1303

پیمان حصادی؛ حمید مظفری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ پیام معاونی؛ بهزاد ثانی


تأثیر پرتوتابی گاما روی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22092/jsb.2023.357667.1297

رحیم محمودی؛ بهزاد ثانی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فائزه رجب زاده؛ حمید مظفری