عضو جدید هیئت تحریریه

عضو جدید هیئت تحریریه

با عضویت آقای دکتر اباذر رجبی به عنوان یکی از اعضاء هیئت تحریریه نشریه علمی- پژوهشی چغندرقند  از سوی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت گردید.