کسب رتبه چهارم شاخص آنی (II)

کسب رتبه چهارم شاخص آنی (II)

با تشکر از کلیه اساتید، محققان و همکاران عزیز که در نشریه چغندرقند دلسوازنه همواره ما را یاری می نمایند، به اطلاع  می رساند که این نشریه در طی گزارش استنادی نشریات (JCR) مرکز اطلاعات علمی جهادانشگاهی (SID) در شاخص آنی (II) در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1393، رتبه چهارم را کشب نموده است. لازم به ذکر است که در این رتبه بندی، نشریه چغندرقند،  تنها نشریه سازمان تحقیقات، آموزش و تریوج گشاورزی است که حائز این رتبه شده است.