سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

متقاضیان جهت دریافت هر شماره از این نشریه می‌توانند مبلغ 10000 ریال به حساب سیبا 2173826003005 کد 2372 نزد بانک ملی ایران- شعبه چهارراه کارخانه قند، بنام مؤسسه تحقیقات چغندرقند، واریز و فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده اشتراک (یا کپی آن) به دفتر مجله ارسال فرمایند. دانشجویان(با ارسال کپی کارت دانشجوئی) از 50درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.

نام:                                                           نام خانوادگی:

میزان تحصیلات:                                           رشته و گرایش:

شغل:                                                         نام مؤسسه محل اشتغال:

درخواست اشتراک نشریه از شماره              تا شماره               تعداد موردنیاز از هر شماره                   نسخه

شماره فیش بانکی:                                                      تاریخ فیش واریزی:

نشانی پستی کامل:

استان:                    شهر:                   خیابان:                            کوچه:                 پلاک:

کدپستی:                                                     صندوق پستی:

 

شماره تلفن:

پست الکترونیکی: