نمایه نویسندگان

ب

ش

  • شاطریان، جواد تأثیر تاریخ کاشت و ژیبرلین در بولت، محصول ریشه و مواد جامد محلول چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 42-58]

ط

  • طاهریان، پرویز بررسی سازگاری علفکش سیکلوات(رونیت) با کشت بذر منوژرم ژنتیکی چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 30-41]

ق

  • قهرمان، بهروز اختلاف کلتیوارهای مختلف چغندرقند از نظر ضایعات قندی در حین نگهداری [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 59-74]

ک

  • کولیوند، محمد علف های هرز مزارع چغندرقند در استان باختران [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 21-29]

م

  • محمدخانی، علی بررسی سازگاری علفکش سیکلوات(رونیت) با کشت بذر منوژرم ژنتیکی چغندرقند [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 30-41]
  • مصباح، محمود نتایج تحقیقات مقدماتی کشت بافت چغندرقند در ایران [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 1-20]
  • منتظری، منصور علف های هرز مزارع چغندرقند در استان باختران [دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 21-29]