تأثیرسیستم‌های مختلف آبیاری روی میزان آلودگی مزارع چغندرقند به لارو طوقهبُر آگروتیس Agrotis spp.، برگ‌خوارکارادرینا Spodoptera exigua Hb. و برگ‌خوار پرودنیا Spodoptera litorallis Bois

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مؤسسه‌ تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول، ایران.

4 مربی پژوهشی مؤسسه‌ تحقیقات گیاهپزشکی کشور- تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر روش‌های نوین آبیاری (آبیاری بارانی) در مقایسه با آبیاری نشتی (عرف منطقه) روی تغییرات جمعیت حشرات مهم چغندرقند پرداخت. در هر سال زراعی (77-1375) سه قطعه زمین انتخاب و هر کدام از قطعات به یکی از روش‌های آبیاری نشتی، بارانی کلاسیک و سنترپیوت اختصاص یافت. در هرکدام از سه قطعه، 20 کرت به‌صورت تصادفی انتخاب و در 10 کرت با حشرات به طریق شیمیایی (شاهد) مبارزه شد و در 10 کرت دیگر هیچ‌گونه مبارزه‌ای انجام نشد. در طول دوره‌ رشد به صورت هفتگی از حشرات آماربرداری شد. نتایج نشان داد از نظر عملکرد ریشه بین سیستم آبیاری نشتی (13/71 تن در هکتار) و سنترپیوت (34/61 تن در هکتار) اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد ولی آبیاری نشتی و کلاسیک در یک گروه آماری قرار گرفتند. عملکرد شکر سفید در روش‌های مختلف آبیاری کلاسیک، نشتی و سنترپیوت به‪ترتیب 92/7 و 96/8 و 39/7 تن در هکتار بود که بین روش‌های آبیاری کلاسیک و نشتی در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌دار وجود داشت ولی این تفاوت بین دو تیمار آبیاری سنترپیوت و کلاسیک معنی‌دار نشد. میزان آلودگی بوته‌های چغندرقند به حشرات کرم طوقه‌بُر (Agrotis spp.) و برگ‌خوار (Spodoptera exigua) در آبیاری نشتی بهترتیب 146/1 و 033/2 درصد، در آبیاری کلاسیک به‪ترتیب 858/0 و69/1 درصد و در روش سنترپیوت 872/0 و 692/1 درصد بود که میزان آلودگی در روش نشتی از دو روش دیگر در سطح احتمال پنج درصد به شکل معنی‪دار بیش‪تر بود. جمعیت لارو برگ‌خوار (S. litorallis) نیز در روش آبیاری کلاسیک (932/0) نسبت به آبیاری نشتی (825/0) به‪نحو معنی‌داری بیش‪تر بود. سم‌پاشی و عدم سم‪پاشی تأثیر معنی‪داری بر درصد خسارت حشرات در آبیاری نشتی و سنترپیوت نداشت ولی در روش کلاسیک، عملکرد ریشه در کرت‪های سم‌پاشی شده (99 /71 تن در هکتار) به‪نحو معنی‪داری بیش از کرت‪های بدون سم‌پاشی (92/66 تن در هکتار) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different irrigation systems on larval infestation of Agrotis spp., Spodoptera exigua Hb. and Spodoptera litorallis Bois in sugar beet fields

نویسندگان [English]

 • M. Malekzadeh 1
 • M. Orazyzadeh 2
 • M. Moayeri 3
 • R. Arbabtafti 4
1 Instructor of Research Inistitute of Plant Protection
2 Instructor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Instructor of Safi Abad Agricultural Research center of Dezful, Iran
4 . Instructor of Research Inistitute of Plant Protection, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to improve the efficiency of irrigation systems and investigate their impact on the pest population levels, furrow and sprinkler irrigation systems were compared in sugar beet fields. In this study, three different fields were chosen and irrigated by one of the furrow, ‌classic and center pivot irrigation systems.  In each field, 20 plots were randomly selected of which 10 plots were marked as untreated control and the rest were sprayed with insecticides. During the growing season, the numbers of insect pests were weekly recorded. Results of the experiments indicated a significant difference between root yield of sugar beet in furrow irrigation and center pivot irrigation with 71.31 t/ha and 61.36 t/ha, respectively, while no significant difference between furrow and classic irrigation systems was observed.  Sugar yield in furrow, classic and center pivot irrigation was 7.92 t/ha, 8.96 t/ha, and 7.39 t/ha, respectively. There was also a significant difference at 5 % level between classic and furrow irrigation but the difference between center pivot system and classic irrigation was not significant. The rate of sugar beet infestation by cutworms (Agrotis spp.) and armyworm (Spodoptera exigua) in furrow irrigation was 1.146 % and 2.033 %, respectively which was significantly different from classic irrigation (0.858 % and 1.69 %) and center pivot system (0.872 % and 1.692 %). In classic irrigation, the larval population of S. litorallis was 0.932 per plant which was significantly different from furrow irrigation with 0.825 larvae/plant. Treated and untreated plots were not significantly affected by the pests in furrow and center pivot irrigation systems, but there was significant difference between root yield of sugar beet in treated plots (71.99 t/ha) and untreated plots (66.92 t/ha) in classic irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agrotis spp. Spodoptera exiga
 • Dezful
 • Furrow irrigation
 • Sprinkler (classic
 • center pivot) irrigation
 • Spodoptera litorallis
 • sugar beet