برآورد نیاز آبیاری چغندرقند در مناطق مختلف استان فارس در شرایط بحرانی و سطوح مشخص احتمال

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

چکیده

نیاز آبیاری گیاه عبارت است از نیاز آبی منهای باران مؤثر که با منظور کردن راندمان کاربرد آب قابل برآورد است. در برنامه NETWAT نیاز آبی و نیاز آبیاری چغندرقند در نقاط مختلف ایران برآورد شده است. اما از آنجایی‪که در این برنامه از داده‌های میانگین استفاده شده است، لذا مقادیر نیاز آبی و نیاز آبیاری گزارش شده در سطح احتمال 50 درصد است. در این تحقیق با استفاده از داده‌های هواشناسی طولانی‌مدت، نیاز آبیاری چغندرقند در مناطق آباده، اقلید، داراب، سد درورزن، زرقان، شیراز و فسا در استان فارس در سطوح احتمال 10 تا 90 درصد (با فاصله 10 درصد) و شرایط بحرانی (تبخیرتعرق زیاد و بارندگی کم) تعیین شد. نتایج نشان داد نیاز آبیاری بحرانی چغندرقند در نقاط مختلف استان فارس با نیاز آبیاری این گیاه در سطح احتمال 90 درصد برابر است. همچنین نیاز آبیاری برآورد شده در برنامه NETWAT در نقاط مختلف استان فارس برابر 92 درصد نیاز آبیاری بحرانی این گیاه است. از طرف دیگر، با توجه به روابط همبستگی ارائه شده در این تحقیق امکان تعیین نیاز آبیاری چغندرقند در سطح احتمال مشخص و شرایط بحرانی برای مناطق مختلف استان فارس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of sugarbeet irrigation requirement in different regions of Fars province in critical conditions and definite probability levels

نویسنده [English]

  • H. R. Fooladmand
Assistant professor of Irrigation and Drainage, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marv Dasht, Iran.
چکیده [English]

Irrigation requirement equals the difference between water requirement and effective rainfall which can be estimated by considering the water application efficiency. The values of water requirement and irrigation requirement of sugar beet have been reported using NETWAT program in different regions ofIran. However, the mean values were used in this program; therefore the values of water and irrigation requirements have the probability level of 50 percent. In the current study, the values of sugar beet irrigation requirement in the probability levels of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 percentage and critical conditions (high evapotranspiration and low rainfall) were determined in some regions of Fars province such as Abadeh, Eghlid, Darab, Dorodzan Dam, Zarghan, Shiraz and Fasa by using long- term weather data. The results showed that the critical irrigation requirement of sugarbeet was equal to its irrigation requirement in the probability level of 90 percent, and the reported values of sugar beet irrigation requirement by NETWAT program were equal to 92 percent of its critical irrigation requirement, inFarsprovince. Also, it is possible to estimate sugar beet irrigation requirement in different probability levels and critical condition by using the obtained regression equations inFarsprovince.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective rainfall
  • Irrigation requirement
  • NETWAT program
  • Sugarbeet
  • Fars province
  • Water requirement