کلیدواژه‌ها = کارآیی مصرف آب
تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 167-153

10.22092/jsb.2012.705

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی


نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 183-169

10.22092/jsb.2011.944

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی