کلیدواژه‌ها = کمپوست شهری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات کمپوست شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک و صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-14

علیرضا مرجوّی؛ جهاداکبر محمدرضا