نویسنده = ������������ �������� ����������
غربال ژنوتیپ‌های چغندرقند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 21-1

10.22092/jsb.2008.1034

حمیدرضا ابراهیمیان؛ ذبیح اله رنجی؛ مصلح الدین رضایی؛ زهرا عباسی


تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 37-25

10.22092/jsb.2006.1663

مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی