نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر میزان رطوبت بر برخی خواص فیزیکی بذر چغندرقند

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 88-75

10.22092/jsb.2014.5047

داود قنبریان؛ فاطمه سالک