نویسنده = ���������� ��������
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 223-238

10.22092/jsb.2022.355302.1298

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدامین آسودار؛ الهام الهی فرد


پیش بینی عملکرد چغندرقند به کمک پردازش تصویر به صورت برخط

دوره 34، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 181-191

10.22092/jsb.2019.120670.1178

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مجید سعدی