نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمیان، حمیدرضا همبستگی بین پارامترهای پایداری در چغندرقند [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 31-43]
 • ابراهیمی کولایی، حسن تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 1-12]
 • اخوت، سید محمود شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 62-73]
 • ارجمند، محمدناصر شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 62-73]
 • ارزنلو، مهدی شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 62-73]
 • اشتیاقی، حسن اثر گیاهان تله مقاوم در کاهش جمعیت نماتود مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 48-57]

ب

 • باروتی، شاپور اثر گیاهان تله مقاوم در کاهش جمعیت نماتود مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 48-57]
 • بساطی، جهانشاه تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 44-61]

پ

 • پرویزی، رحیم اثر گیاهان تله مقاوم در کاهش جمعیت نماتود مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 48-57]

ت

 • توحیدلو، قاسم اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 33-47]
 • توحیدلو، قاسم مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 13-30]

چ

 • چگینی، محمدعلی اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 33-47]
 • چگینی، محمدعلی مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 13-30]

ح

 • حبیب خدایی، علی چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 75-76]
 • حجارود، قربانعلی شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 62-73]
 • حسین پور، مصطفی بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 1-23]

خ

 • خورشید، عبدالمجید چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 75-76]

ر

 • رضایی، عبدالمجید همبستگی بین پارامترهای پایداری در چغندرقند [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 31-43]
 • روحی، الهوردی اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 33-47]

ش

 • شیخ الاسلامی، مهیار تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 44-61]
 • شریفی، حمید بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 1-23]
 • شریفی، حمید چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 75-76]
 • شریفی تهرانی، عباس شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 62-73]
 • شهبازی، حسنعلی دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 58-74]

ص

 • صادقیان، سید یعقوب همبستگی بین پارامترهای پایداری در چغندرقند [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 31-43]
 • صادقیان مطهر، سید یعقوب چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 75-76]
 • صادقیان مطهر، سیدیعقوب بررسی قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی بعضی از صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های چغندرقند با استفاده از روش تجزیه دی الل [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 24-32]

ط

 • طالقانی، داریوش اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 33-47]
 • طالقانی، داریوش مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 13-30]

ع

ک

 • کاشانی، علی مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 13-30]

گ

 • گوهری، جواد بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 1-23]
 • گوهری، جواد اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 33-47]
 • گوهری، جواد مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 13-30]

م

 • محرم زاده، مجید مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 13-30]
 • میرزایی، محمدرضا تعیین مناسبترین اندازه کرت آزمایشی برای آزمایش های بهنژادی چغندرقند [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 1-12]
 • مصباح، محمود چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 75-76]
 • مصباح، محمود تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 44-61]
 • مصباح، منصور طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی و رنگ آمیزی بذر چغندرقند [دوره 16، شماره 2، 1379، صفحه 74-75]

ن

 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی قدرت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی بعضی از صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های چغندرقند با استفاده از روش تجزیه دی الل [دوره 16، شماره 1، 1379، صفحه 24-32]