کلیدواژه‌ها = کود نیتروژن
مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-53

10.22092/jsb.2013.2491

سید معین الدین رضوانی؛ عباس نوروزی؛ کامران آذری؛ علی محمد جعفری


اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 33-47

10.22092/jsb.2000.109844

قاسم توحیدلو؛ جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ داریوش طالقانی؛ محمدعلی چگینی