نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفتابگردان مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]

ا

 • ارزیابی اراضی ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 196-185]
 • استخراج بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 210-197]
 • اوره عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 85-99]
 • اوره فرمالدئید عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 85-99]

ب

 • بارش تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • بذر منوژرم بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 152-135]
 • بیوکنترل مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]

پ

 • پتانسیل تولید تابشی – حرارتی ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 196-185]
 • پوسیدگی ریشه ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-38]

ت

 • تاریخ کاشت بررسی روندرشد چغندرقند در همدان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 117-134]
 • تجزیه ژنتیکی تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • تحلیل واریانس عاملی بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 241-225]
 • ترکیب پذیری عمومی و خصوصی تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • تعاونی تولید بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 241-225]
 • تفاله چغندرقند بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 210-197]
 • تنش رطوبت بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 152-135]

ج

 • جوانه‪زنی بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 152-135]

چ

 • چغندرقند تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 13-23]
 • چغندرقند ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-38]
 • چغندرقند مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]
 • چغندرقند واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 53-66]
 • چغندرقند تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 67-83]
 • چغندرقند عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 85-99]
 • چغندرقند تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • چغندرقند بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 152-135]
 • چغندرقند تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 167-153]
 • چغندرقند ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 183-169]
 • چغندرقند ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 196-185]
 • چغندرقند تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-211]
 • چغندرقند بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 241-225]
 • چغندرقند زمستانه تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

ح

خ

 • خدمات ترویجی بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 241-225]
 • خلوص نسبی بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 210-197]

د

 • دامنه دما تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • دانش فنی بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعة موردی چغندرکاران استان فارس) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 241-225]
 • درجه روز رشد بررسی روندرشد چغندرقند در همدان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 117-134]
 • دزفول تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 13-23]
 • دمای بیشینه تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • دمای کمینه تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • دوره رشدریشه‪ای واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 53-66]

ر

 • رطوبت نسبی تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • رفاه اجتماعی تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-211]
 • روش پارامتریک ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 196-185]
 • روش فائو ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 196-185]
 • روند رشد بررسی روندرشد چغندرقند در همدان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 117-134]

ز

 • زباله شهری تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 67-83]

ژ

 • ژرمیناتور بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 152-135]

س

 • سیاست حمایتی تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-211]
 • ساعت آفتابی تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • سرعت باد تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • سلولز بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 210-197]
 • سودوموناس فلورسنس مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]

ش

 • شاخص‌ رشد بررسی روندرشد چغندرقند در همدان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 117-134]
 • شاخص سطح برگ بررسی روندرشد چغندرقند در همدان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 117-134]
 • شوری آب آبیاری واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 53-66]

ض

 • ضریب گیاهی تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 167-153]

ع

 • عیارقند تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 101-115]
 • عرضه و تقاضا تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-211]
 • عملکرد تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 167-153]
 • عملکردریشه بررسی روندرشد چغندرقند در همدان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 117-134]

ک

 • کارآیی مصرف آب تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 167-153]
 • کربوهیدرات‪ها مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]
 • کمپوست شهری تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 67-83]
 • کودهای نیتروژنه کندرها عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 85-99]

گ

 • گال زگیلی تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • گال‪زگیلی تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 13-23]

ل

 • لایسیمتر تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 167-153]
 • لجن فاضلاب تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک،کمیت و کیفیت چغندرقند در رودشت اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 67-83]

م

 • مازاد خمیر عیارسنجی بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 210-197]
 • محصولات پیش کاشت تـأثیـر پیش کشـت و نیتــروژن اضــافی بر شیــوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 13-23]
 • مدل ET-HS ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 183-169]
 • مقاومت ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-38]
 • ملاس مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]
 • مناطق نیمه خشک ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 183-169]

ن

 • نیازآبی تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 167-153]
 • نیاز آبی ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهان [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 183-169]
 • نیتروژن آمونیومی عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 85-99]
 • نیتروژن نیتراتی عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 85-99]
 • نیشکر مقایسه ملاس چغندرقند و نیشکراز نظرتأثیر روی تولید و کارایی باکتری Pseudomonas fluorescens عامل بیوکنترل قارچ Sclerotinia sclerotiorum [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 39-52]

و

 • واکنش به شوری واکنش چغندرقند به شوری آب آبیاری در مراحل مختلف رشد ریشه [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 53-66]
 • ویسکوزیته بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 210-197]