دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1380، صفحه 70-133 
3. بررسی اثر تأخیر در آبیاری پس از سبز شدن محصول در زراعت چغندر قند

صفحه 99-109

محمدرضا جهاداکبر؛ مینا عقدایی؛ حمیدرضا ابراهیمیان