دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-96 

کامل علمی - پژوهشی

1. مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

صفحه 1-22

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی


2. ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ

صفحه 23-35

سعید عباسی؛ عزیزاله علیزاده؛ محمود مصباح؛ مهدیه بنیﻫاشمی


3. بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند

صفحه 37-50

پیمان نوروزی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ تهمینه لهراسبی


4. ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند

صفحه 51-66

مستانه شریفی؛ منوچهر خردنام؛ محمود مصباح؛ جواد گوهری


5. محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان

صفحه 67-79

اکبر سهرابی؛ جواد گیوی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محمدحسن مسیح‌آبادی؛ سیدعلیرضا سید جلالی


6. تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

صفحه 81-93

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری


گزارش کوتاه

7. پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی

صفحه 95-96

جواد گوهری؛ منصور مصباح؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی