نمایه نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • آسودار، محمدامین طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • آقایاری، رضا اثرات تنش شوری روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و محتوی رنگیزه‌ای ارقام چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 179-191]
 • آقایی زاده، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه‌های Beta vulgaris subsp. maritima با استفاده از نشانگرهای مولکولی هسته و سیتوپلاسم [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 139-151]

ا

 • احمدی، مسعود تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 61-73]
 • افشارمنش، غلامرضا اثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]
 • الهی فرد، الهام طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]
 • اورک، هادی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 223-238]

ب

 • بابائی، بابک گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400 [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 263-268]
 • بذرافشان، محسن گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400 [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 263-268]

ج

 • جعفری، علی محمد مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 49-60]
 • جلیلیان، علی ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • جلیلیان، علی گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400 [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 263-268]
 • جلینی، محمد بررسی بهره‌وری و میزان آب‌آبیاری چغندرقند در روش‌های آبیاری تحت فشار و سطحی در منطقه تربت‌حیدریه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 167-177]
 • جواهری، محمد علی اثرات روش کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در نظام‌های خرده مالکی [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]

چ

 • چیذری، امیر حسین تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • چهارمحالی، محمد مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 49-60]

ح

 • حاج محمد نیا قالی باف، کمال تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 61-73]
 • حسنی، مهدی مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 49-60]
 • حسنی، مهدی غربال لاین‌های اوتایپ چغندرقند از نظر مقاومت به‌ پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 153-165]
 • حسینی، سید صفدر تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • حسین پور، مصطفی مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • حسین پور، مصطفی گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400 [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 263-268]
 • حسنوندی، محمدسعید گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400 [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 263-268]
 • حق شناس، آمنه بررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم در کشت پاییزه چغندرقند [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]
 • حمیدی، حسن تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 61-73]
 • حمزه، حمزه مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 49-60]
 • حمزه، حمزه تاثیر نانوکلات روی و مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ و عملکرد ریشه چغندرقند ( Beta vulgaris L.) تحت تیمارهای آبیاری [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]
 • حمزه، حمزه غربال لاین‌های اوتایپ چغندرقند از نظر مقاومت به‌ پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 153-165]

خ

 • خرمیان، محمد مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]

د

 • داورپناه، مجتبی رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • دلجو، علی ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه‌های Beta vulgaris subsp. maritima با استفاده از نشانگرهای مولکولی هسته و سیتوپلاسم [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 139-151]

ر

 • رضایی، جواد تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 61-73]
 • رضوی، سید مهدی اثرات تنش شوری روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و محتوی رنگیزه‌ای ارقام چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 179-191]
 • رفیعی، حامد تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]

ز

 • زارع، شجاعت تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 61-73]
 • زنده پاک، نسرین مقدار آب سمپاشی بهینه برای کاربرد تری‌فلوسولفورون-متیل علیه تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 193-206]

س

 • سارانی، شیراحمد تشدید بیان ژن‌های شبه‌تایونین در گیاه آرابیدوپسیس و مقاومت به نماتد Heterodera schachtii [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 239-246]
 • سعیدآبادی، حسین اثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]
 • سلطانی، جمشید بررسی امکان تفکیک ژنوتیپهای چغندرقند از نظر مقاومت به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) بر اساس علائم فنوتیپی در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

ش

 • شیخ الاسلامی آل آقا، مهیار ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • شیرزادی، محمدحسن اثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]
 • شهریاری، مجید رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]

ص

 • صادق‌زاده‌حمایتی، سعید اثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 27-48]

ع

 • عزیزی، خسرو بررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم در کشت پاییزه چغندرقند [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]
 • علی وردی، اکبر مقدار آب سمپاشی بهینه برای کاربرد تری‌فلوسولفورون-متیل علیه تاج‌خروس ریشه قرمز [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 193-206]

ف

 • فصاحت، پرویز ارزیابی بازار شکر از منظر نوسانات قیمت و پیامدهای آن در سطح جهان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 131-138]

ق

 • قاسمی، ثریا بررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم در کشت پاییزه چغندرقند [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]

ک

 • کاکوئی نژاد، مژده ارزیابی بازار شکر از منظر نوسانات قیمت و پیامدهای آن در سطح جهان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 131-138]
 • کاکوئی نژاد، مژده بررسی امکان تفکیک ژنوتیپهای چغندرقند از نظر مقاومت به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) بر اساس علائم فنوتیپی در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]
 • کیخا، علی رضا رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • کریمی، محمد بررسی بهره‌وری و میزان آب‌آبیاری چغندرقند در روش‌های آبیاری تحت فشار و سطحی در منطقه تربت‌حیدریه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 167-177]
 • کمالی، حمیدرضا مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]

گ

 • گلابی لک، ایرج تاثیر نانوکلات روی و مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ و عملکرد ریشه چغندرقند ( Beta vulgaris L.) تحت تیمارهای آبیاری [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]

م

 • محمدی، حمید رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 115-130]
 • محمودی، سیدباقر بررسی امکان تفکیک ژنوتیپهای چغندرقند از نظر مقاومت به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) بر اساس علائم فنوتیپی در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]
 • میرزائی اصل، اصغر ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه‌های Beta vulgaris subsp. maritima با استفاده از نشانگرهای مولکولی هسته و سیتوپلاسم [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 139-151]
 • میرمحمودی، تورج تاثیر نانوکلات روی و مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ و عملکرد ریشه چغندرقند ( Beta vulgaris L.) تحت تیمارهای آبیاری [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]
 • منصوری، حامد مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 49-60]
 • منصوری، حامد غربال لاین‌های اوتایپ چغندرقند از نظر مقاومت به‌ پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 153-165]
 • مهرور، محسن بررسی امکان تفکیک ژنوتیپهای چغندرقند از نظر مقاومت به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) بر اساس علائم فنوتیپی در شرایط گلخانه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 99-114]

ن

 • ناصرین، امیر مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 87-98]
 • نصیری، عاطفه ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه‌های Beta vulgaris subsp. maritima با استفاده از نشانگرهای مولکولی هسته و سیتوپلاسم [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 139-151]
 • نصرالهی، پریسا اثرات تنش شوری روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و محتوی رنگیزه‌ای ارقام چغندرقند [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 179-191]
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد بررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم در کشت پاییزه چغندرقند [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 11-26]
 • نوروزی، حسین تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]

ی

 • یاراحمدی، سعید گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400 [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 263-268]
 • یزدانی، سعید تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 247-262]
 • یوسف آبادی، ولی اله مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 49-60]
 • یوسف آبادی، ولی اله اثرات روش کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در نظام‌های خرده مالکی [دوره 37، شماره 2، 1400، صفحه 207-222]
 • یونسی، حسن ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه [دوره 37، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]