نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اخوت، سید محمود بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • ارومچی، سعید مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 179-188]
 • اسدیان، اکبر بررسی امکان استفاده از گل صافی حاصل از ضایعات کارخانه‌های قند در تغذیه مرغان تخمگذار [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 189-196]

ب

 • بابائی، بابک اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 101-104]
 • باقری، محمدرضا تاثیر تاریخ کاشت وارقام چغندرقند بر میزان آلودگی به بیماری ویروسی پیچیدگی برگ و جمعیت زنجرک‌های ناقل در استان اصفهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 151-163]
 • باقی‌زاده، امین تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 56-43]
 • بساطی، جهانشاه تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • بساطی، جهانشاه مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 179-188]

ج

 • جاهدی، آژنگ کاهش مصرف علف‌کش با کاربرد همزمان تیغهﻫای کولتیواتور و سمﭘاشی نواری در زراعت چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 86-77]
 • جعفرپور، بهروز بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه‌چه چغندرقند به‌وسیله جدایه‌هایی از Trichoderma harzianum Rifai [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-57]
 • جلالی، صادق تاثیر تاریخ کاشت وارقام چغندرقند بر میزان آلودگی به بیماری ویروسی پیچیدگی برگ و جمعیت زنجرک‌های ناقل در استان اصفهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 151-163]
 • جهاد اکبر، محمدرضا تاثیر تاریخ کاشت وارقام چغندرقند بر میزان آلودگی به بیماری ویروسی پیچیدگی برگ و جمعیت زنجرک‌های ناقل در استان اصفهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 151-163]
 • جوان نیکخواه، محمد بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • جوا هری، محمدعلی تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 56-43]

ح

 • حجارود، قربانعلی بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • حیدری، اصغر مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 179-188]

ر

 • رحیمی، مجید بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 41-31]
 • رشیدی، ناصر تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 56-43]
 • رضوانی، سیدمعین‌الدین تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 14-1]
 • روحانی، حمید بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه‌چه چغندرقند به‌وسیله جدایه‌هایی از Trichoderma harzianum Rifai [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-57]
 • روزبه، فرانک هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 30-15]

س

 • ساعتی، محسن کاهش مصرف علف‌کش با کاربرد همزمان تیغهﻫای کولتیواتور و سمﭘاشی نواری در زراعت چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 86-77]
 • سیدان، سیدمحسن بررسی کارایی فنی کشاورزان چغندرکار و عوامل مؤثر بر افت آن ”مطالعه موردی در استان همدان“ [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 137-150]

ش

 • شیخ الاسلامی، رضا بررسی عملکرد کارخانه های قند و شکر ایران در چهار سال گذشته [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 197-198]
 • شیخ الاسلامی، مهیار شناسایی قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند و تعیین پراکندگی آن‌ها در استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 100-99]
 • شیخ‌الاسلامی، رضا اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 101-104]
 • شیخ‌الاسلامی، مهیار بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • شریفی تهرانی، عباس بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • شهیری طبرستانی، مائده بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه‌چه چغندرقند به‌وسیله جدایه‌هایی از Trichoderma harzianum Rifai [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-57]

ص

 • صادقیان، سید یعقوب بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 165-178]
 • صادقیان، سیدیعقوب تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • صادقیان مطهر، سید یعقوب هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 30-15]
 • صفایی، داریوش شناسایی قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند و تعیین پراکندگی آن‌ها در استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 100-99]
 • صفایی، داریوش مقایسه قارچ‌کش جدید اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ‌کشﻫای رایج در مبارزه با سفیدک پودری چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 179-188]

ع

غ

 • غفاری جهرمی، عبدالرسول اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 97-87]
 • غفاری جهرمی، عبدالرسول بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 165-178]

ف

 • فلاحتی رستگار، ماهرخ بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه‌چه چغندرقند به‌وسیله جدایه‌هایی از Trichoderma harzianum Rifai [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-57]

ک

 • کریم‌زاده، قاسم تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • کفیل‌زاده، فرشید بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 41-31]

گ

 • گوهری، جواد تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 14-1]

م

 • محمدی، حمید بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 41-31]
 • میرزایی، محمدرضا تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 14-1]
 • مشرف، شهاب‌الدین بررسی امکان استفاده از گل صافی حاصل از ضایعات کارخانه‌های قند در تغذیه مرغان تخمگذار [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 189-196]
 • مصباح، محمود هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 30-15]
 • مصباح، محمود اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 97-87]
 • مصباح، محمود تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقند [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • مصباح، محمود بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 165-178]
 • موسوی، سید نعمت‌اله بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 41-31]

ن

 • نجفی میرک، توحید بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • نوروزی، عباس کاهش مصرف علف‌کش با کاربرد همزمان تیغهﻫای کولتیواتور و سمﭘاشی نواری در زراعت چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 86-77]

ی

 • یاوری، نسرین هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 30-15]
 • یاوری، نسرین اثر تیمار پیش جوانه‌زنی بذر چغندرقند در شرایط تنش شوری اینوِیترو [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 97-87]
 • یاوری، نسرین بررسی ریزازدیادی چغندرقند و تولید ریزگیاهچه‌های فتواتوتروفیک [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 165-178]
 • یونسی، حسن شناسایی قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند و تعیین پراکندگی آن‌ها در استان کرمانشاه [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 100-99]