کلیدواژه‌ها = کم آبیاری
مدل لجستیکی برآورد مقدار محصول چغندرقند پاییزه در استان خوزستان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 87-98

10.22092/jsb.2021.354624.1276

حمیدرضا کمالی؛ محمد خرمیان؛ امیر ناصرین؛ مصطفی حسین پور


اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 156-139

10.22092/jsb.2011.941

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


نقش کم‪آبیاری کنترل شده بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 183-169

10.22092/jsb.2011.944

مسعود فرزام نیا؛ قاسم زارعی؛ داریوش طالقانی؛ داود درویشی


بررسی اثرات کم آبیاری برتولید و اقتصاد چغندر قند در منطقه کرمانشاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 1-14

10.22092/jsb.2001.11560

علی جلیلیان؛ علیرضا شیروانی؛ عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی


تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

دوره 15، شماره 1، بهمن 1378، صفحه 55-37

10.22092/jsb.2000.106179

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان