کلیدواژه‌ها = عملکرد
گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 263-268

10.22092/jsb.2023.360684.1316

مصطفی حسین پور؛ محمدسعید حسنوندی؛ سعید یاراحمدی؛ علی جلیلیان؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابائی


اثرات اقتصادی کولتیواتور کج ساق در تولید محصول چغندرقند

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-55

10.22092/jsb.2020.342813.1238

علی اکبر صلح جو؛ ابراهیم زارع؛ محسن بذرافشان


تعیین نیاز آبی و تأثیر تغییرات آن بر برخی صفات کمی و کیفی محصول چغندرقند

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 167-153

10.22092/jsb.2012.705

حمید زارع ابیانه؛ الهام فرخی؛ مریم بیات ورکشی؛ محمود احمدی


اثر مدیریت‪های مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 156-139

10.22092/jsb.2011.941

رحیم محمدیان؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی


تأثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 167-157

10.22092/jsb.2011.942

جهانشاه بساطی؛ علی زبرجدی؛ علی جلیلیان؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فارس عبدی


اثر سیاست حمایتی دولت بر عرضه، سطح زیرکشت و عملکرد چغندرقند در ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 218-207

10.22092/jsb.2010.1033

حمید محمدی؛ زکریا فرج‪زاده؛ فرشید کفیل‪زاده


بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 13-1

10.22092/jsb.2009.1042

حمیدرضا ابراهیمیان؛ سید یعقوب صادقیان؛ محمدرضا جهاداکبر؛ زهرا عباسی


تعیین هزینه تأخیرعملیات ماشینی در مراحل مختلف تولید چغندرقند در استان فارس

دوره 24، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 108-93

10.22092/jsb.2009.1049

سیامک پیش‌بین؛ حمید محمدی؛ عبدالرسول ذاکرین


تعیین نیاز آبی چغندرقند به روش لایسیمتری در مشهد

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 184-177

10.22092/jsb.2007.1318

مهدی شهابی‏فر؛ محمدحسین رحیمیان


تعیین تبخیر و تعرق استاندارد گیاه چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 22، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 37-25

10.22092/jsb.2006.1663

مهدی پناهی؛ مینا عقدایی؛ مصلح الدین رضایی


تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 14-1

10.22092/jsb.2005.1690

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری


تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 133-143

مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان


تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 75-86

10.22092/jsb.1999.113512

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح


بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

دوره 11، شماره 1، اسفند 1374، صفحه 20-29

10.22092/jsb.1996.116526

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری