کلیدواژه‌ها = تاریخ کاشت
تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 61-73

10.22092/jsb.2022.354893.1277

مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ جواد رضایی؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف؛ شجاعت زارع


بررسی امکان کشت پاییزه چغندر قند در جنوب استان خراسان رضوی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 46-33

10.22092/jsb.2017.103535.1109

مسعود احمدی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ حسنعلی شهبازی


تأثیر روش‎های مختلف کشت در اراضی شور بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 189-199

10.22092/jsb.2014.2490

محمدرضا جهاداکبر؛ بابک بابایی؛ جهانشاه بساطی؛ زهرا عباسی


بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 201-214

10.22092/jsb.2014.5634

محمد‏علی چگینی؛ سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 84-71

10.22092/jsb.2013.1299

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی


تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 42-25

10.22092/jsb.2012.659

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 117-134

10.22092/jsb.2012.662

محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند – ب. کارآیی مصرف تشعشع

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 69-53

10.22092/jsb.2009.975

سعید صادقزاده حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی؛ سیدعطاءاله سیادت؛ قربان نورمحمدی


بررسی تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم روی مؤلفههای دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند الف- دریافت تشعشع خورشیدی و ضریب استهلاک نوری

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 42-23

10.22092/jsb.2008.1035

سعید صادقزاده حمایتی؛ علی کاشانی؛ داریوش طالقانی؛ قربان نورمحمدی؛ سیدعطاءاله سیادت


مدیریت تلفیقی علف‏های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت و کولتیواتور در منطقه دزفول

دوره 23، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 134-123

10.22092/jsb.2007.1314

محمدرضا اوراضی‏زاده؛ مصطفی حسین پور؛ داریوش قنبری؛ حمید شریفی


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 119-130

10.22092/jsb.2003.8279

جهانشاه بساطی؛ محمد کولیوند؛ عادل نعمتی؛ اسداله زارعی