نویسنده = محمد علی جواهری
پهنه‌بندی اقلیمی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان کرمان

دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 149-161

10.22092/jsb.2018.109115.1142

محمدعلی جواهری؛ مهدی نادی؛ حمید نجفی نژاد


شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه

دوره 31، شماره 2، دی 1394، صفحه 140-131

10.22092/jsb.2016.105778

محمدرضا اوراضی زاده؛ حمید شریفی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محسن آقایی زاده؛ سعید واحدی؛ علی حبیب خدایی؛ شهرام خدادادی؛ فرشید مطلوبی؛ مسعود احمدی؛ محمد علی جواهری؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ علیرضا قائمی؛ محمدحسین عزیزپور؛ مصطفی حسین پور؛ مجید محرم زاده؛ کیوان فتوحی؛ پرویز مهدیخانی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی


پهنه‌بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 31-17

10.22092/jsb.2015.101436

محمد علی جواهری؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ مهدی دهمرده؛ علیرضا قائمی


تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 42-25

10.22092/jsb.2012.659

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی چغندرکاران شهرستان بردسیر

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 121-109

10.22092/jsb.2007.1689

لادن شفیعی؛ محمد علی جواهری؛ زهرا پورجوپاری


تأثیر کوددامی، پتاسیم و بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در منطقه بردسیر

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 56-43

10.22092/jsb.2005.1694

محمدعلی جوا هری؛ ناصر رشیدی؛ امین باقی‌زاده