نویسنده = محمدعلی چگینی
تعداد مقالات: 6
1. ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-89

سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده حمایتی؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی؛ محمدعلی چگینی؛ فرشید قادری‏ فر؛ شهرام عزیزی


3. تأثیر تخلیة رطوبت‌خاک در مراحل مختلف رشد بوته‌های بذری چغندرقند روی روند رشد دانه، عملکرد و کیفیت بذر

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 27-13

سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محمدعلی چگینی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده


5. مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 13-30

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


6. اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1379، صفحه 33-47

قاسم توحیدلو؛ جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ داریوش طالقانی؛ محمدعلی چگینی