نویسنده = ������������ ������
ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 174-163

10.22092/jsb.2014.5675

اباذر رجبی؛ پیرنیا پیرایه؛ رضا امیری؛ سلیمی صفیه؛ محسن ابراهیمی؛ محسن آقائی‎زاده


سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 12-1

10.22092/jsb.2012.655

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


بررسی پاسخ به انتخاب درنسلﻫای مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش شوری و خشکی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 25-15

10.22092/jsb.2004.6820

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری؛ محمدرضا فتحی


بررسی پارامترهای مختلف پایداری برای تعیین سازگاری ارقام تجارتی چغندرقند در مناطق مختلف ایران

دوره 17، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 15-36

10.22092/jsb.2001.11710

ساسان کشاورز؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ رضا امیری